Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Sundheds- og Handicapchef

Har du lyst til at gå efter forskellen?

Jammerbugt Kommune går efter forskellen ved at sikre optimale rammer for det gode og sunde liv, hvor borgere, virksomheder og kommune sammen skaber en dynamisk og bæredygtig vækst. Den nye sundheds- og handicapchef skal yde et væsentligt bidrag til områdets fortsatte udvikling og finde de gode balancer mellem drift og udvikling, støtte og styring – og mellem mennesker

Opgaven

Chefen for Sundhed og Handicap træder ind i en forvaltning, hvor der er politisk og ledelsesmæssig vilje og mod til at medvirke i og tage ansvar for foran­dringer, og hvor helhedstænkning og viljen til at tænke sundhed og handicap på tværs af forvaltningerne står centralt.

Opgaverne omfatter blandt andet:
  • Udvikle organisationen gennem en synlig og motiverende ledelse af medarbejdere og ledere.
  • Igangsætte og lede inspirerende og nye initiativer til styrkelse af Det nære sundhedsvæsen.
  • Sikre professionel service og koordinerede helhedsindsatser gennem tværfaglige samarbejder.
  • Gennem ledelse af ledere at opstille rammer og retning for en styr­ket dokumentation og kvalitet på området.
  • Eksekvere på tiltag, der skal bidrage til en styrket økonomistyring af området.
  • Udvikle sundheds- og handicapområdet i tæt dialog med politikere, borgere, frivillige og foreninger.
  • Vedkommende skal medvirke til et velfunderet samspil med direktøren og de øvrige fagchefer og herigennem iværksætte og lede tiltag, der på effektiv vis realiserer kommunens handicap- og sundhedspolitiske ambitioner.

Personen

Jammerbugt Kommunes nye sundheds- og handicapchef er en synlig og anerkendende leder, der formår at eksekvere beslutninger i bund med afsæt i kommunens ledelsesgrundlag, politikker og strategier. Vedkommende kan balancere en tydelig styring med krav om resultater og systematik med en støttende ledelsesform, der bidrager til engagement, tillid og følgeskab.

Endelig forventes det, at den nye chef er optaget af og har gode erfaringer med at sætte faglige mål og rammer, så forventninger til den enkelte medarbejder og leder er afklarede.

Andet

Den rigtige ansøger kan dokumentere relevante ledelseserfaringer – gerne suppleret med en ledelsesmæssig efteruddannelse og kendskab til sundhed- og handicapområdet. Den uddannelsesmæssige baggrund og de opnåede erfaringer skal understøtte stillingens indhold og opgaver. Der foretages test i samarbejde med eksternt konsulentfirma.

Læs mere i stillings- og personprofilen.

Tiltrædelse

1. maj 2019.

Ansøgningsfrist

1. marts 2019.

Kontakt

gerne direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Hanne Madsen, tlf. 41 91 20 05.