Gå til sidens indhold

Gribskov Kommune

Gribskov Kommune

Teamleder til Natur, Vand og VejBrænder du for Gribskovs Natur og vil du stå i spidsen for mobiliteten, udbud af vejdrift og et ambitiøst anlægsprogram på vejudbygning?


Gribskovs kernefortælling rummer nøgleordene Virkelyst, Turisme, fællesskaber og Natur. Vi er kendt for vores stærke naturværdier, den rene luft, mangfoldige skove, søer og strande. Vi har hele pakken, og vi bruger naturen til alt fra ro og fordybelse til udflugter, motion og oplevelser.
Har du lyst til at tage ansvar og udfolde vores potentialer på natur og mobilitet i Gribskov? - så er du måske vores nye teamleder?

På natur og vandområdet håndterer vi myndighedsopgaver og arbejder sideløbende på at formulere og igangsætte konkrete indsatser – fyrtårne – der med udgangspunkt i naturen understøtter og sætter skub i en positiv udvikling af Gribskov.

På vejområdet omfatter ansvaret både myndigheds- og driftsopgaver sammen med et markant anlægsprogram, der i de kommende 4 år rummer både ny vej og nye krydsløsninger på nogle af de største veje samt udbygning af vores cykelstier.  En helt ny tilgang til mobilitet, kollektive trafik betjening og hele befordringsområdet sættes også under lup under din ledelse.

I Gribskov arbejder vi i en målrettet og ambitiøs vækstdagsorden. Vi er bl.a. i gang med byudvikling af en række vigtige områder. Længst fremme er Troldebakkerne (700 nye boliger i Helsinge). Et tæt samspil med planområdet er afgørende for opgaveudførelsen begge steder. Der arbejdes helheddsorienteret med myndighedsopgaver, drift og udvikling. Med sigte på at skabe de bedst mulige rammer for vækst.

Gribskovs mange sommerhusområder og vores lange smukke kyststrækning kræver stor opmærksomhed i vores myndighedsarbejde og i den konkrete håndtering af kystbeskyttelse og vejadgange. Projektledelsen for Det fælleskommunale  kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid om hele Nordsjællands kyststrækning fra Helsingør til Hundested håndteres i dit team.

Vi lægger vægt på, at vi arbejder med en mere sammenhængende opgaveløsning, som i vid udstrækning går på tværs. Vi er optaget af at optimere processer og sikre, at opgaverne varetages med en høj effektivitet. Arbejdet med effektiviseringer og besparelser fordrer også, at vi vedvarende har fokus på trivsel og arbejdsglæde og sikrer rammerne herfor.

Om dig

Du har en relevant akademisk baggrund f.eks. som jurist eller fra det teknisk-naturvidenskabelige område. Du har suppleret din uddannelse, med en lederuddannelse – som minimum på diplomniveau eller Den Offentlige Lederuddannelse.

Vi forudsætter du kan fremvise resultater som leder i en offentlig virksomhed. Vi lægger vægt på tydelig og nærværende ledelse. Både overfor dine medarbejderne, dine kolleger og din chef. Vi forventer, at du har erfaringer indenfor væsentlige dele af lovgivningen på området. Men du skal ikke selv kunne og vide alt. Teamet rummer fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som til sammen repræsenterer meget stor faglig og processuel viden på området. Du skal kunne favne ledelsesopgaven ud fra et fagligt, operationelt og strategisk perspektiv. Du skal kunne tilbyde medarbejderne en vis faglig sparring - uden at bruge dine ressourcer på at være sagsbehandler. Du har god flair for økonomistyring og købmandskab. Du sætter en ære i at levere på både tid, pris og kvalitet i overensstemmelse med de politiske forventninger.

Det er et vigtigt mål at videreudvikle samspillet på tværs i den kommunale organisation. Både som et led i at udvikle den kvalitet, som borgerne møder og for at øge effektiviteten i opgaveløsningen. Som leder skal du derfor have viljen og evnen til at samarbejde, tværorganisatorisk og -fagligt, og du skal gå foran i at understøtte et opgavebaseret samarbejde mellem involverede medarbejdere, borgere, virksomheder og politikere.

Det er vigtigt, at du er udviklingsorienteret og nytænkende uden at miste fokus på driften. Du skal have handlekraft som leder og kunne agere i krydsfeltet mellem borgere/virksomheder, politikere og god forvaltning. Du skal kunne skabe overblik i en travl hverdag og fastholde og videreudvikle et professionelt arbejdsmiljø, som er præget af åbenhed, engagement, ejerskab og anerkendelse.

Ikke alle sager er nemme, og ikke alle sager falder ud til borgernes eller virksomhedernes tilfredshed. Du skal derfor være i stand til at kunne lytte og forstå og kunne bidrage til at finde løsninger, hvor det er muligt. Du skal ligeledes være i stand til at yde rådgivning og vejledning opadtil i organisationen og til det politiske niveau, om sagers og spørgsmåls retlige fundering og de muligheder og begrænsninger der følger deraf.

Sat på kort formel, er det vores forventninger, at du

  • kan præstere nærværende ledelse og godt arbejdsmiljø i praksis
  • er optaget af at skabe resultater i fællesskab
  • er velbevandret i disciplinerne koordination, styring, planlægning og formidling
  • har en god økonomisk sans
  • er helheds- og løsningsorienteret
  • er en stærk faglig leder
  • har erfaring fra en politisk ledet organisation
  • på sigt er fortrolig med alle teamets fagområder
  • er velformuleret i skrift og tale.

Om opgaverne
Du bliver leder for et team med godt 20 dygtige, engagerede og selvstændige medarbejdere. Teamets hovedopgave er indenfor natur, kyst, vand, vej og trafik/kørsel. En del af teamets opgaver er at varetage egen driftsområder, men en anden del udgør varetagelse af myndighedsopgaver på området, herunder også at bidrage med at skabe smidige og velfungerende rammer for by- og erhvervsudviklingen i kommunen. Samarbejdsflade er mellem borgere og virksomheder på den ene side og den kommunale myndighed og de politiske processer på den anden side.

Udover drifts- og myndighedsopgaver skal der i de kommende år gennemføres et ambitiøst anlægsprogram med hovedvægt på vejinfrastruktur. Herunder skal der etableres ny vej fra Græsted til Gilleleje, samt en række stier og rundkørsler mv.
På kystområdet gennemfører vi Nordkystens fremtid, i samarbejde med Helsingør og Halsnæs Kommuner, hvor der skal ske kystsikring af hele nordkysten, og hvor projektsekretariatet er forankret i Gribskov Kommune.

Et godt motiverende arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel er betydningsfulde orienteringspunkter for enhver leder. Det er således en klar forventning til dig som ny teamleder, at du prioriterer en del af din energi på teamets liv og den fortsatte udvikling af et godt arbejdsmiljø med høj medarbejdertrivsel.

Der er netop sket en organisationstilpasning på området, som betyder at teamet består af ’nye’ og ’gamle’ områder. Baggrunden for organisationstilpasningen har været, hjemtagning af beredskabsområdet og i den forbindelse en vurdering af hvordan dette område hensigtsmæssigt kunne inddrages på området.

I forhold til arbejdet med faglighed og professionalisme, er det en forventning at du er i stand til at sikre fortsat kvalitativ udvikling af de afgørelser teamet skal producere. Det handler ikke kun om at sige ’ja’ eller ’nej’, men også om tidligt i forløbet at tage dialogen og finde løsninger i lyset af de politiske mål og prioriteringer. Derfor er det også vigtigt at fortsætte arbejdet med udviklingen af "teamets servicekultur".

Endelig skal her også nævnes den rolle som teamlederen har i forhold til at servicere det politiske fagudvalg og udvalgsformanden i et tæt samarbejde med centerchef og direktør, så kvalitet og rettidighed i administrationens leverancer til det politiske udvalgs arbejde er i orden. Samt arbejdet med pressehåndtering ift. teamets opgaver.

Om Center for Teknik og Borgerservice

Center for Teknik og Borgerservice varetager opgaver på områderne affald, byggeri, natur, miljø og spildevand. Derudover har centeret en række driftsområder som blandt andre vej- og parkområdet, de kommunale vandløb og affaldsområdet, hvor vi driver kommunens to genbrugsstationer. Desuden er vi sekretariat for den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner. Vi arbejder på at hjemtage redningsberedskabet fra Frederiksborg Brand og Redning, og pr. 1. januar 2021 er redningsberedskabet også en del af centeret.

Lige som i resten af organisationen, har vi en helhedsorienteret og videnbaseret tilgang til opgaverne. Opgaven og god oplevet service for borgere og virksomheder er i centrum. Vi lægger stor vægt på samspil mellem fagligheder på tværs i organisationen, såvel som med eksterne aktører. Vi er strategisk orienterede og arbejder mod langsigtede løsninger. Vi arbejder meget tæt sammen med planområdet, som ligger i vores søstercenter Center for Byudvikling og Ejendomme.

Som leder for Natur, Vand og Vej kommer du til at indgå i centerledelsen, som er en enhedsledelse. Ved enhedsledelse forstår vi, at der er fokus på det helhedsorienterede både internt i centret og i samspillet med hele organisationen. I Center for Teknik og Borgerservice er vi ca. 65 administrative medarbejdere, og vi har til huse på Rådhuset i Helsinge. Vi ser os selv som positive, engagerede og fagligt velfunderede. Vi har seks bærende værdier, som danner fundament for organisationen; åbenhed, tillid, respekt, deltagelse, mod og fleksibilitet. Vi arbejder meget selvstændigt og lægger vægt på gensidig respekt, engagement og samarbejde.

Centret består af tre administrative teams og et driftorienteret team, som varetager genbrugsstationerne og på sigt brandstationerne, og du bliver leder af Natur, Vand og Vej. Teamet er på godt 20 medarbejdere og består af opgavefællesskaberne en række opgavefællesskaber, og derudover varetages sekretariatsfunktion for den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste koblet til teamet.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til centerchef Dorethe Ungstrup på tlf. 7249 6832, hvor du evt. kan lægge en besked om at du gerne vil kontaktes.

Ansøgningsfrist og samtaler

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest tirsdag den 9. juni 2020.

Første samtalerunde afholdes tirsdag den 16. juni 2020, hvor vi udvælger til anden samtalerunde, som afholdes den 18. juni 2020.

 

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet