Herning Kommune

Herning Kommune

Praktikvejleder til Ungdomscenter Knudmosen

Praktikvejleder, der brænder for at videreudvikle samarbejdet mellem virksomheder og Knudmosens unge, søges snarest

Da skolens praktikvejleder er tiltrådt i anden funktion, søges en praktikvejleder, der kan tilbyde interesse, faglig ballast og dokumenteret tidligere erfaring på området.

Ungdomscenter Knudmosen er Herning kommunes tilbud om STU, den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.

STU bevilliges unge der aktuelt, af forskellige årsager, vurderes til ikke at kunne frekventere de ordinære ungdomsuddannelser. Det fornemmeste mål det tre-årige forløb for Ungdomscenter Knudmosen er, at eleverne opnår kendskab og viden om egne kompetencer og øves i at kunne omsætte disse i enten uddannelse eller beskæftigelse. Det er således vigtigt, der er et konstant fokus på udvikling og selvstændiggørelse af eleverne og  fokus på at oparbejde og pleje relationer med virksomheder, der potentielt kan tilbyde beskæftigelsesmuligheder.

På Knudmosen skal undervisningen vægtes ligeligt mellem forløb, der skaber personlig, social og faglig progression.

Da alle elever har forskellige forudsætninger og forskellige mål, har de også hver sin uddannelsesplan. Planen aftales og skrives ned for et år ad gangen i et møde mellem den unge, underviseren, den unges kontaktperson, sagsbehandleren og UU- vejleder.

Det er således skolens opgave at tilrettelægge undervisning, der bærer frem mod en realisering af de opstillede mål.

En central aktør i dette er skolens praktikvejleder, der har som fornemmeste opgave er at opdyrke interessen for at skabe praktikpladser hos virksomheder, og at skabe det gode match mellem elev og arbejdssted.

For flere elever gælder, at de ikke har en konkret retning for deres fremtidige beskæftigelse. Der skal derfor indledningsvist aftales praktikker for eleven, hvor han/hun afprøves i forskellige beskæftigelsessammenhænge. Her skal også afklares fx grad af selvstændighed hos eleven, mødestabilitet, realistisk timetal m.m.

Alle data skrives ind i praktikevalueringerne, således der efterhånden tegnes et konkret billede af elevens beskæftigelsesniveau.

Er der fx et for svagt fremmøde i praktikken, samtales der med eleven om grunden herfor, hvorefter der stilles mål op i uddannelsesplanen, hvor eleven kan arbejde med at forbedre sit fremmøde i formålsbestemte undervisningsforløb på skolen.

Det er praktikvejlederens opgave at aftale opfølgning på praktikforløb med elevens undervisere på skolen, der kan understøtte konstaterede udviklingsområder hos eleven, således der sker progression i elevens praktikforløb.

Som praktikvejleder skal man både kunne arbejde selvstændigt med mange bolde i luften og på samme tid samarbejde med mange aktører. Det helt centrale i funktionen er at kunne strukturere elevens progression og udfærdige praktikevalueringer, der giver et retvisende billede af elevens ressourcer, begrænsninger og eventuelle udviklingsområder i beskæftigelsessammenhænge

Ansøgere, der har kompetencer indenfor nedenstående områder, vil blive foretrukket

  • Gode samarbejds- og relations kompetencer
  • Stærke skriftlige kommunikationsfærdigheder
  • Struktureret arbejdsform
  • Udviklings og ressourceorienteret tilgang til opgaven

Ungdomscenter Knudmosen kan tilbyde

  • Et fantastisk undervisningsmiljø med engagerede og positive medarbejdere
  • Et uddannelsessted med et konstant udviklingsperspektiv
  • En hverdag med forskelligartede opgaver
  • Mulighed for at præge udviklingen både på kort og lang sigt

Yderligere oplysninger

Information om skolen og uddannelsen kan findes på hjemmeside www.knudmosen.dk

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne kan du kontakte forstander Anna Mette Bonde Pedersen telefon 9628 6687 eller mobil 5183 6620.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse den 1. marts 2018.

Ansøgning, vedlagt cv, eksamensbevis samt øvrige relevante bilag, sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrist onsdag den 24. januar 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.