Herning Kommune

Herning Kommune

Ny kollega til Tilsynsenheden

Hvis du har blik for borgerens rettigheder og kan arbejde tværgående, er du måske vores nye kollega i Tilsynsenheden

Da den nuværende leder har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en konsulent, som kan supplere de to øvrige konsulenter i enheden. Ledelsen af Tilsynsenheden vil fremover blive varetaget af lederen af HR Jura og Forsikring.

Om måden vi arbejder på

Tilsynsenheden er organisatorisk placeret i Direktionens Stab under HR, da opgaverne kræver en vis grad af uvildighed og mulighed for tværgående løsninger i forhold til kommunens øvrige fagforvaltninger. Tilsynsenhedens tilknytning til HR åbner for vidensdeling i et konsulentfagligt miljø, med en bred vifte af kompetencer.

Tilsynsenhedens opgaver er mangfoldige og reguleret af forskellige love, bl.a. Retssikkerhedsloven, Serviceloven, Dagtilbudsloven og Straffeloven.

De forskellige typer af opgaver betyder, at du som konsulent i Tilsynsenheden har en forskellig rolle alt efter hvilken opgave, du arbejder med. Det kan være tilsynsrollen, hvor du skal sikre, at tilbuddene arbejder efter de angivne love, kvalitetsstandarder, procedurer mm. eller føre tilsyn med en domfældt borger, hvor du skal sikre at dommens betingelser overholdes. Konsulentrollen, hvor du skal understøtte tilbuddene og tilføre dem læring om eks. værgemål og magtanvendelser. Eller rollen som sagsbehandler i en sag om værgemål eller magtanvendelse.

Du skal være indstillet på, at det daglige arbejde er omskifteligt. En arbejdsuge som tilsynskonsulent vil f.eks. kunne indeholde et tilsyn med et plejecenter, sagsbehandling af en ansøgning om tilladelse jf. magtanvendelsesreglerne, sagsbehandling i en værgemålssag, et retsmøde i en sag om en domfældt borger eller sagsbehandling i en sag om flytning uden samtykke.

Om opgaverne

Du bliver en del af et team på tre, som alle er fælles om opgaverne. Opgaverne kan både være planlagte og akutte. Det er derfor helt afgørende, at opgaveløsningen foregår i et tæt samarbejde mellem alle konsulenter, og at alle kan løse opgaver eller dele af opgaver for hinanden.

Det kommunale tilsyn på

 • Ældreområdets plejecentre,
 • Aktivitets- og samværstilbud (ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet),
 • Bostøtte tilbud (handicap- og psykiatriområdet),
 • Specialundervisning for voksne,
 • Dagtilbud for Børn.

Du er med til at udvikle koncepterne for tilsynene og gennemføre tilsyn sammen med dine kolleger.

Kriminalpræventivt tilsyn for udviklingshæmmede med dom.

Du fører tilsyn med borgerne, samarbejder med de respektive sagsbehandlere, udarbejder udtalelser til samrådet/statsadvokaten samt deltager i retsmøder.

Magtanvendelser på voksenområdet

 • Sagsbehandling af konkrete sager,
 • Frikommunenetværk med 6 andre kommuner om bla. forsøg med ændring af magtanvendelsesregler på forskellige områder,
 • Du afgør lovligheden i de indberettede magtanvendelser og træffer afgørelser i forbindelse med ansøgninger,
 • Du laver indstillinger til Statsforvaltningen om flytning uden samtykke, samt er aktiv i de forskellige forsøg i frikommunenetværket på både voksen- og børneområdet.

Tilsynsenheden er desuden drivkraften bag et netværk på tværs af Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri med 80 medarbejdere og ledere. Formålet med netværket er at vidensdele i forhold til magtanvendelser og værgemål samt give mulighed for sparring i komplekse sager, hvor borgernes rettigheder kan komme under pres.

Værgemåls ansøgninger

Du vurderer behovet for værgemål og beskriver ansøgninger til Statsforvaltningen samt deltager i retssager.

Komplekse borgersager på tværs i kommunen

Du er konsulent og fungerer som mødeleder og sparringspartner for kommunens ledere og medarbejdere i forhold til borgere, hvor der kan være problemstillinger, der fordrer forskellige perspektiver på opgaveløsningen.

Om dig

Du
 • har relevant uddannelsesmæssig baggrund på min. bachelor niveau. Fx sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk,
 • har interesse for arbejdet med at forstå og anvende lovgivningen,
 • har en stærk faglig profil og kan arbejde selvstændigt og proaktivt,
 • har interesse i at arbejde udviklingsorienteret og har blik for de kreative og alternative løsninger,
 • trives ved at indgå i et tværfagligt samarbejde og kan arbejde både i dybden og i bredden,
 • er en stæk kommunikator både i tale og på skrift,
 • kender kravene til dokumentation,
 • trives ved at undervise i både små og store forsamlinger,
 • har evnen til at veksle mellem kasketter med kontrol og konsulent funktion,
 • er en stærk teamspiller, der har fokus både på egne opgaver, teamet og de fælles opgaver,
 • har gennemslagskraft både overfor de ledere og medarbejdere du møder ifm. opgaveløsningen,
 • har flair for IT,
 • kan hurtigt tilegne dig ny viden.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med en eller flere af nedenstående emner

 • Komplekse borgerforløb,
 • Magtanvendelser,
 • Værgemål,
 • Udviklingshæmmede med dom.

Vilkår og løn

Stillingen er på fuld tid og den ønskes besat senest pr. 1. oktober 2018. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

Ansøgningsfrist og samtaler

Ansøgninger vil blive behandlet løbende og der vil blive indkaldt til samtaler løbende. Forud for ansættelsessamtalen vil der skulle udfyldes en personprofil.

Sidste frist for ansøgning er fredag den 20. august 2018 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt fredag den 24. august 2018.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte tilsynskonsulenterne Mia Gry Mortensen tlf. 51 49 10 57 tilmm@herning.dk (dog ferie fra 9. juli til 3. august) eller Joan Dahl Nørgaard tlf. 21 36 49 11 tiljn@herning.dk (dog ferie fra 3. juli til 1. august).

Ønsker du viden om ansættelsesvilkår m.v. er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inge Warming tlf. 96 28 25 50 eller 24 79 08 73 inge.warming@herning.dk (dog ferie fra 9. juli til 31. juli).