Herning Kommune

Herning Kommune

AKT medarbejder til daginstitution og sfo

Børnehuset Stjernen og Tjørring skoles sfo søger i samarbejde en AKT-medarbejder til ansættelse på tværs af enhederne.


Stillingen er på 37 t/uge med ansættelse pr. 1. maj 2020.

AKT-funktionen på Stjernen

Vores indsats overfor børn og familier i trivselsproblemer har stor betydning og gør en forskel i forhold til barnets efterfølgende livsforløb. Derfor har indsatsen for inklusion og tidlig opsporing høj prioritet. Ansættelsen på tværs af daginstitution og skole giver mulighed for sammenhæng for børn og forældre ifm. overlevering af viden om barnet fra vuggestue til børnehave til skole og sfo. Formålet er således fælles, mens de arbejdsopgaver AKT-medarbejderen skal varetage, kan variere enhederne imellem. AKT-medarbejderen vil blive en del af Tjørring skoles AKT-team. Det nuværende team varetager AKT-indsatsen i skoleregi, så arbejdsopgaverne vil fortrinsvis være i vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.

I samarbejde med ledelsen i henholdsvis daginstitution og skole, vil arbejdstid og arbejdsopgaver blive fordelt enhederne imellem.

Børnehuset Stjernen og Tjørring skole har et mangeårigt og godt samarbejde. Siden 2012 har vi boet sammen på Stjernen, hvilket betyder at børn, familier, personale og ledelse er tæt knyttede. Vi bryster os af at være et mangfoldigt hus, med høj faglighed og plads til begejstring!

Formålet med AKT-funktionen
AKT-medarbejderen er en særlig ressourceperson med opgaver relateret til inklusion og børn og familier med særlige behov. Overordnet skal AKT-funktionen styrke indsatsen i forhold til tre områder
 • Inklusion og stærke børnefællesskaber for alle børn
 • Indsatsen for børn med særlige behov i institutionen
 • Tidlig opsporing og indsats i forhold til barnet og familien

AKT-medarbejderen løser opgaverne i samarbejde med familien, ledelsen og kollegerne i daginstitutionen og sfo’en og med samarbejdspartnere udenfor daginstitutionen – f.eks. Center for børn og forebyggelse og Sundhedsplejen. AKT-funktionen bidrager her til at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen.

AKT-medarbejderens opgaver

 • Vidensperson ift. inklusion, tidlig opsporing og indsats
  AKT-medarbejderen skal være opdateret på den grundlæggende viden på området og hvor det er muligt at hente hjælp og mere viden. AKT-medarbejderen skal kunne bringe denne viden i spil i forhold til ledere og medarbejdere.
 • Sparringspartner for kolleger og leder
  AKT-medarbejderen har en vigtig opgave som sparringspartner for sine kolleger. Dels i forhold til at bringe egen viden på banen, dels i forhold til at sætte kollegernes egen viden i spil.
 • Iagttagelse og observation
  AKT-medarbejderen skal gennem iagttagelse og observation kunne give kolleger feedback på den pædagogiske praksis og igangsætte processer og pædagogiske tiltag. Samtidig bidrager AKT-medarbejderen til at kvalificere dokumentationen med henblik på den videre indsats i daginstitution og skole.
 • Koordination og opfølgning
  AKT-medarbejderen skal sammen med ledelsen sikre koordination og opfølgning på indsatserne. AKT-medarbejderen kan selv være tovholder på indsatsen eller hjælpe en kollega med at lave en indsatsplan.
 • Styrkelse af forældresamarbejdet om børn med udfordringer
  AKT-medarbejderen skal styrke daginstitutionens og sfo’ens samarbejde med forældrene gennem viden om familiedynamikker og redskaber til håndtering af udfordrende samarbejdsrelationer.
 • ”Gatekeeper” ift. mere indgribende indsatser
  AKT-medarbejderen skal i tæt samarbejde med ledelsen kvalificere vurderingen af, hvornår en problemstilling kalder på eksternt samarbejde, f.eks. i form af indkaldelse til konsultation eller en underretning i et tæt samarbejde med en socialfaglig rådgiver.
 • I daginstitutionsdelen er AKT-medarbejderen tovholder på ressourcecentermøder og andre møder omkring barnet.
 • Indsats ift. enkelte børn og mindre grupper børn.
  AKT-medarbejderen er en ekstra ressource for teams, hvor der er børn, der i en periode ikke trives. AKT-funktionen kan her bringes i spil, i de sammenhænge i løbet af dagen, hvor problemerne viser sig. Det kunne være i overgangen fra skole til sfo eller lignende, hvor vi eksempelvis oplever at nogle børn reagerer uhensigtsmæssigt. Det kunne ligeledes være ’på sidelinien’ i det voksenfrie rum, hvor konkret guidning - og nogle gange alene tilstedeværelsen af en voksen, medvirker til at lege ikke opløses, når der opstår konflikter. Det kan ligeledes være at igangsætte en aktivitet for en mindre gruppe børn.

AKT-medarbejderens kompetencer

 • Høj faglighed og viden ift. inklusion og tidlig opsporing
  Grundlæggende faglig viden med relevans for opgaven i forhold til inklusion/eksklusion, specialpædagogisk, udviklingspsykologi og tegn på grundlæggende trivselsproblemer. Vi søger en medarbejder med AKT-uddannelse – eller anden relevant efteruddannelse.
 • Viden om relevante politikker, procedurer og samarbejdspartnere i Herning Kommune
  AKT-medarbejderen skal kende de grundlæggende procedurer mv. i kommunen med henblik på at kunne handle og hente hjælp de rette steder.
 • Legitimitet blandt kollegerne
  AKT-medarbejderen skal have den nødvendige respekt og gennemslagskraft i personalegruppen. Det stiller krav til faglighed såvel som personlighed.
 • Vejlednings- og kommunikationskompetencer
  AKT-medarbejderen skal være en god kommunikator for at kunne bringe egen og kollegaers viden og evner i spil.
 • Systematik og administrative kompetencer
  AKT-medarbejderen skal have overblik, kunne arbejde systematisk, være god skriftlig og anvende de nødvendige digitale redskaber.
 • Viden og robusthed i forhold til samarbejde omkring vanskelige problemstillinger
  AKT-medarbejderen skal have den nødvendige viden, de rette redskaber og den psykiske robusthed til at håndtere vanskelige samarbejdssituationer.

Ansættelse ift. Gældende overenskomst.

Spørgsmål kan rettes til

pædagogisk leder af daginstitutionen Knud Pedersen på 30 57 86 46 eller pædagogisk leder af sfo’en Morten Madsen på 51 83 64 90.

Ansøgningsfrist

19. april 2020.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.